Naturreservat

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Här finner du ett urval av de fina naturreservaten som ligger i Gnosjö och Gislaveds kommuner.

Besök något av dem för att njuta av naturen i riktigt fin miljö. Du hittar ännu fler naturreservat via att söka på länken på länsstyrelsens webbplats.

Isaberg naturreservat Isaberg är en urbergskulle i Nissans dalgång. Toppen höjer sig 309 meter över havet och den dominerande naturtypen är barrskog. Från toppen har man en milsvid utsikt över Nissans dalgång och det sjörika landskapet. Isaberg är sedan 1968 skyddat som naturreservat. I området finns flera markerade vandringsleder varav en del sträcker sig långt utanför reservatet.

Ettö naturreservat Är sommaren någonstans vackrare än i naturreservatet Ettö? Vid Isabergs fot och omgiven av Algustorpasjön ligger ett av Nissadalens skönaste naturreservat. Halvön Ettö är uppbyggd av sand som både Nissan och forntidens isälvar spolat ut i Algustorpasjön. De tidigare slåtterängarna betas numera. Den norra delen utgörs av strandängar och en björkhage med många enbuskar.

Klosjöns naturreservat Klosjöns naturreservat är ett stilla och tyst naturområde. Här upplever du bara naturens ljud som vind och fågelsång. Klosjön är en sjö och ett naturreservat i Källeryds socken i Gnosjö kommun. Naturreservatet omfattar 67 hektar och är skyddat sedan 2012.I Klosjön finns det både abborre, gädda, man har även planterat in mört. Idag fungerar en gammal väg som strövstig genom reservatet, mellan Klosjön och Hanabomossen. Längs strövstigen finns en enklare rastplats med eldstad. Där kan man elda med medhavd ved. Du hittar till Klosjön om du på väg 151 mellan Gnosjö och Hestra svänger av vid skylten "Nabban".

Anderstorps stormosse naturreservat Naturreservatet är nästan 2000 ha stort och har ett rikt fågelliv med bland annat flera häckande vadarfåglar. På vissa myrholmar finns riktigt gammal barrskog och på mossen växer dvärgbjörk. Under andra världskriget bröt man torv på mossen och idag avvattnas mossen genom många diken. Under 2010-2015 pågår ett restaureringsprojekt som syftar till att återställa mossen till ett mer naturligt tillstånd. Inom ramen för projektet byggs även anläggningar för besökare, såsom parkeringsplats, fågeltorn och en spång över mossen. Naturreservatet ligger mellan Anderstorp och Nissafors.

Draven naturreservat Naturreservatet Draven ligger ca 10 km norr om Sunnaryds färjeläge vid sjön Bolmen och är ett av Sveriges mest intressanta fågelområden. Sjön har restaurerats för att återfå sin karaktär av slättsjö med översvämningar i gammalt kulturlandskap. Den är nu en viktig häckningsplats för en lång rad fåglar, främst änder och vadare. Bland de mest kända är sångsvanen, som började häcka här redan 1958. Andra arter som setts vid Draven är trana, grågås, rödbena med flera. Vid sjön finns två stycken fågeltorn vilket underlättar för dig som vill fågelskåda. Vill man gå runt delar av eller hela sjön finns en spångad led att gå på.

Nennesmo naturreservat Nennesmo naturreservat är beläget ca 2 km sydväst om Nennesmo by, mellan Anderstorp och Reftele. Nennesmo är en talldominerad gammelskog som en gång i tiden varit sjöbotten under Fornbolmen. Idag utgörs området till störta delen av fastmark med barrblandskog, men det finns även kärr- och mossmarker. En stor del av tallskogen är upp till 300 år gammal och det saknas nästan helt tallar som är yngre än 100 år. Mellan tallarna finns det 100-200-årig gran och det finns relativt mycket död ved i olika nedbrytningsstadier. Området begränsas i öster, norr och söder av Ängån och genom området går en strövstig till en rastplats med eldstad.

Länsstyrelsen